حذف چربی اضافه و افتادگی غبغب

حذف چربی اضافه غبغب در افراد جوان که افتادگی پوست زیر فک صورت نداشته باشند با لایپو ساکشن و در افرادی که علاوه بر چربی اضافه افتادگی پوست غبغب هم داشته باشند با لیزر لیپو لیز 980 نانو متر انجام می شود .